Governing Council

Governing Council Members of Ayurved Seva Sangh 2015-18
Sr. No. List of Members Designation
1 Shri. Pathak Sharad Somnath President
2 Vd. Bhat Ramesh Vinayak Vice President
3 Vd. Kulkarni Abhay Narayan Secretary
4 Vd. Kulkarni Vijay Manohar Joint Sectreary
5 Shri. Paranjape Madhav S. Treasurer
6 Shri. Toshnival Sushil Kashinath Member
7 Adv. Talekar Vinayraj Shashikumar Member
8 Vd. Yardi Ashutosh Bhaskar Member
9 Vd. Mrs.Gokhale Rajani Prakash Member
10 Dr. Bhokare Vijay Vinayak Member
11 Shri. Joshi Kiran Madhukar Member
12 Mr. P.R.Kulkarni Member
13 Vd. E.G.Kulkarni Member